ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ในหน้าindex_symposuim
 
 ประกาศผลการพิจารณาบทความผลงานวิจัย 
กิจกรรม Thailand Research Symposium 2017
 
รายชื่อบทความผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ให้นำเสนอผลงานฯ
 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐” (Thailand Research Expo 2017)
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
 
 
===============================================================================
 
 ผลการพิจารณาบทความผลงานวิจัย (ครั้งที่ 1)
Thailand Research Symposium 2017
 
เจ้าของบทความผลงานวิจัยตามรายชื่อดังกล่าวฯ
โปรดดำเนินการปรับปรุงบทความฯ ของท่าน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
และนำส่งกลับให้ วช. ทางอีเมล์
symposium@nrct.go.th ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
 
===============================================================================
 
ขอเชิญชวนนักวิจัย นักวิชาการและบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม

Thailand Research Symposium 2017

ภาคการบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

เพื่อนำเสนอผลงานในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)"

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2560


กลุ่มเรื่องในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ประกอบด้วย
 
1. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง
2. การวิจัยด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
3. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology)
4. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสังคมประชาคมอาเซียน
5. การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 
*** คำชี้แจง***

บทความที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ 
หรือเคยมีการนำเสนอผลงานในที่ประชุมทางวิชาการใด ๆ มาก่อน และต้องไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฉบับอื่น 

ทั้งนี้ การพิจารณาผลงานเพื่อตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 
และการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินผลงาน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเรื่องนั้น ๆ


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่บัดนี้

 *** ขยายเวลาการปิดรับบทความ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 **** 

ข้อมูลเพิ่มเติม >>> คู่มือการนำส่งผลงาน
 

 โครงการ Thailand Research Symposium

โครงการ Thailand Research Symposium 2017

 

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัย ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ขึ้น ในวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Symposium ขึ้นเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

๑.เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

๒.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

 


 

 วารสารวิชาการ
Proceedings : ด้านธรรมาธิบาล และคอร์รัปชันProceedings : ด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมProceedings : ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
ดูทั้งหมด..
ข่าวประกาศ
copyright 2553 ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :   02-561-2445 ต่อ 518, 519  โทรสาร : 02-579-0109