ปฏิทินกิจกรรม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ในหน้าindex_symposuim
โครงการ Thailand Research Symposium

                    โครงการ Thailand Research Symposium 2016

 

ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัย ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ได้กำหนดกลไกเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและการถ่ายทอดความรู้จากผลผลิตการวิจัยจากเครือข่ายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo 2016)” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙    ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีสำหรับองค์กรในระบบวิจัย ได้ร่วมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันจะเชื่อมโยงการนำผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในกลุ่มเป้าหมาย และจัดให้มีกิจกรรม Thailand Research Symposium ขึ้นเป็นกิจกรรมสำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

๑.  เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยที่มีความพร้อมในการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

๒. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก้าวหน้าของงานวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ  

รายละเอียดเพิ่มเติม : download/intro-symposuim2016.pdf

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 

ประกาศ

 
 
นักวิจัยกิจกรรม Thailand Research Symposium 2016
ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์
 
สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และกำหนดการนำเสนอผลงาน
ได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th(Click ที่ Link : Thailand Research Symposium) ในส่วนของ ดาวน์โหลด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-579-4068

 

 วารสารวิชาการ
Proceedings : ด้านธรรมาธิบาล และคอร์รัปชันProceedings : ด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมProceedings : ด้านสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงของมนุษย์Proceedings : ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการสร้างสรรค์การเรียนรู้
ดูทั้งหมด..
ข่าวประกาศ
copyright 2553 ฝ่ายดัชนีการวิจัยของประเทศ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :  02-579-4068 และ 02-561-2445 ต่อ 531 โทรสาร : 02-579-9260