Username
Password
 ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
คำชี้แจง มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561  
ผู้ประสานงานของหน่วยงานในระบบวิจัย จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินกิจกรรม
====================================================================================
 
ผู้ประสานงานหน่วยงาน สามารถ Download แบบฟอร์มยืนยันข้อมูลได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้  
 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 


ข่าวประกาศ
ดูทั้งหมด ..
 
  
copyright 2553 ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 02-9405743, 02-5612445 ต่อ 518,519 โทรสาร : 0 2579 0109