Thailand Research Symposium 2011 Proceedings :


01-ด้านธรรมาภิบาล
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้

02-ด้านทรัพยากรน้ำ
เพื่อการนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด อาทิเช่น การจัดสรรน้ำในระบบส่งน้ำ การบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำ

03-ด้านผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านฐานการผลิตภาคการเกษตร อาทิ การลดการนำเข้า และเพิ่มการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูป
ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900