กำหนดการภาคการประชุมของงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

วันพุธที่ 17- วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------
 
 

 

ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

การประชุมขนาดใหญ่

(100)  นับถอยหลังสู่ความสำเร็จของการปฏิรูประบบวิจัย

 

การประชุมขนาดกลาง

(101) ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนของระบบนิเวศ งานวิจัยตอบโจทย์แล้วหรือยัง

(102) โรคใจหรือโรคกาย (ไก่เกิดก่อนไข่?)

(103) ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ในมุมมองของนักวิจัยทางสังคมศาสตร์

(104) ระบบบริหารงานวิจัยทั่วถึงทุกองค์กร

 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(105) การพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบสำหรับพัฒนาทักษะนักศึกษาและการแข่งขันเซลล์อีโค่มาราธอน     

(106) สัมมนาเทคโนโลยียุคใหม่ของศูนย์ข้อมูลในปี 2020 (Next Generation Technologies of Data Centers 2020)     

(107) การนำเสนองานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (8)

(108) Process Mining, การเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร     

(109) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากพืชสกุลมหาหงส์     

(110) การศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและติดตามโครงการ ทุนหมวดเงินอุดหนุนการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ     

(111) ศิลปวัฒนธรรมเมืองเพชรบุรี     

(131) การเปลี่ยนรูปแบบไหวสะเทือนก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย     

 

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.
 

การประชุมขนาดใหญ่

(112) การเสวนา เรื่อง “ยกระดับมาตรฐานการวิจัยอย่างเป็นระบบ”

 

การประชุมขนาดกลาง

(113) “อาเซียน” กับการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

(114) โรคกลิ่นตัวเหม็น (FISH MALODOR  SYNDROME)

(115) การท่องเที่ยวตามความสนใจของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (Altenative Tourism) : โอกาสกับการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

(116) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขึ้นรูปเลนส์พอลิเมอร์และประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน         
 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(117) การใช้ศิลปะและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเลื่อมล้ำทางสังคม     

(118) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับงานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว     

(119) สัมมนาเทคโนโลยียุคใหม่ของศูนย์ข้อมูลในปี 2020 (Next Generation Technologies of Data Centers 2020)     

(120) การจัดการขยะชุมชนไทย...ไปถึงไหน     

(121) การพัฒนารูปแบบการทดสอบประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบ 3 เฟสที่สภาวะทำงานจริงสำหรับการวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน     

(122) Smart and precision Agriclture     

(123)  ข้อเสนอแนะการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ทางการท่องเที่ยวไทย การสร้างสมรรถนะของตัวชี้วัดหลัก และสนับสนุน และการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาขาที่พัก Hotel Service 23 ตำแหน่ง เพื่อรองรับมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซี่ยน     

(124) การพัฒนางานวิจัยด้านสุขภาพ โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

 

ภาคค่ำ เวลา 18.00 – 20.00 น.

Twilight Program

(125) การเขียนรายงานการวิจัย เชิงคุณภาพ

(126) การเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิค Booklet Matrix Sampling    

(127) การเลือกใช้สถิติในการวิจัย สำหรับนักวิจัยมือใหม่   

(128) แนวทางการวิจัยที่ใช้โมเดลการส่งผ่านและโมเดลกำกับ (Mediation and moderation models)   

 

<<<< ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมได้ที่นี่ >>>>

 

 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900