กำหนดการภาคการประชุมของงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

วันพุธที่ 17- วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559
 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------
 
 

 

ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

การประชุมขนาดใหญ่

(47) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย

  

การประชุมขนาดกลาง

(48) การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 5 ประเด็น “ความมั่นคงและประเด็นอื่นๆ”  (Strategic Partnership on Security and Other Issues)       

(49) จริยธรรมการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

(50) แนวทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ          

 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(51) 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สู่ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

(52) การนำเสนองานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (4)

(53) นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพ

(54) โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขึ้นรูปเลนส์พอลิเมอร์และประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์สมาร์ทโฟน

(55) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาอย่างยั่นยืน

(56) การระบุเหตุการณ์และทิศทางจากเสียงเพื่อการดูแลและติดตามผู้สูงอายุในห้องพัก

 

 

ภาคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.

การประชุมขนาดใหญ่

(57) คนไทยทำอย่างไรให้สมองดี
 

การประชุมขนาดกลาง

(58) การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 5 ห้องประชุมย่อยที่ 1“เศรษฐกิจและความร่วมมือไทย –จีน” (เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ)”     

(59)การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 5  ห้องประชุมย่อยที่ 2 “รถไฟไทย –จีนและการเชื่อมโยง Connectivity ในภูมิภาค”

(60)เส้นทางสู่  Smart Farmer                                 

(61)แนวทางการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศ               

 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(62) การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 5 ห้องประชุมย่อยที่ 3 “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและประเด็นอื่นๆ” 

(63) การนำเสนองานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (5)

(64) JSPS – NRCT Seminar at Research Expo 2016 on Role of “Research and Education for Sustainable Future”

(65) เรื่องที 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอผ้าไทยเลย จังหวัดเลย  เรื่องที่ 2) การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และความหลากหลายของข้าว พันธุ์พื้นเมือง  เรื่องที่ 3) ผลของระดับน้ำมันถั่วเหลืองในสูตรการผลิตไส้กรอกอิมัลชันโคเลสเตอรอลต่ำจากไก่ไข่ปลด

(66) SRN07003-38-NKI-B-1-3-1: ข้าวเจ้ามะลิดำคุณค่าทางโภชนาการสูง

(67) ภูมิปัญญาและนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง

 

 

ภาคค่ำ เวลา 18.00 – 20.00 น.

Twilight Program

(68) เทคนิคและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ   

(69) การเลือกใช้สถิติในการวิจัยเชิงปริมาณ   

(70)การวิจัยอิงการออกแบบ (Design-Based Research)   

(71) การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ: ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 

<<<< ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมได้ที่นี่ >>>>

 

 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900