กำหนดการภาคการประชุมของงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”

วันพุธที่ 17- วันอาทิตย์ 21 สิงหาคม 2559
 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
-------------------------------------------------------------------------
 
 

 

ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.

การประชุมขนาดใหญ่

(22) การเปิดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย–จีน ครั้งที่ 5 (The 5th  Thai – Chinese Strategic Research Seminar)  และการเสวนา ประเด็น “ความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทย – จีนภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว” 

 

การประชุมขนาดกลาง

(23)ท้องถิ่นไทยจะไปทางไหน : เดินหน้าหรือถอยหลัง 

(24)สถิติไม่ยากอย่างที่คิด
(25)การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยการวิจัยเป็นฐานอย่างเป็นรูปธรรม

(26) Joint Meeting International of New Core to Core Program on “Establishment of an International Research Core for New Bio- Research Fields with Microbes from Tropical Areas (World – Class Research Hub of Tropical Microbial Resources and Their Utilization)” 

 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(27) นาฏกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(28) การนำเสนองานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (2)

(29) เวทีสานเสวนานักวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมดิจิตอล

(30) แนวโน้มการวิจัยเพื่อการสร้างความรู้ใหม่ ในการป้องกันและแก้ปัญหาผู้สูงอายุในประเทศไทย

(31)การพัฒนาความเป็นเลิศสุขภาพจิตและจิตเวชเฉพาะทาง: งานวิจัยภายใต้ความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน

(32) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม
 
าคบ่าย เวลา 13.30-16.30 น.
 

การประชุมขนาดใหญ่

(33) THAILAND 4.0
 

การประชุมขนาดกลาง

(34) การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 5 ประเด็น “รถไฟไทย – จีนและการเชื่อมโยง” (Strategic Partnership on Connectivity and Development)

(35)วิศวกรรมตำบล

(36) Joint Meeting International of New Core to Core Program on “Establishment of an International Research Core for New Bio- Research Fields with Microbes from Tropical Areas (World – Class Research Hub of Tropical Microbial Resources and Their Utilization”
 

การประชุมกลุ่มเฉพาะเรื่อง

(37) การวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมด้านมนุษยศาสตร์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม     

(38) การนำเสนองานวิจัยเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน (3)     
(39) เวทีสานเสวนานักวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมแฟชั่น     
(40) สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลตะวันตก : มรดกวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว   
(41) โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะเห็ดหัวลิง ในภาคตะวันออกของประเทศไทย     

(42) งานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ในจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ     

  

าคค่ำ เวลา 18.00 – 20.00 น.
 

Twilight Program

(43) เทคนิคการสร้างเครื่องมือในการวิจัยเชิงคุณภาพ   

(44) การกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัยเชิงปริมาณ   

(45) การวิจัยและประเมินนโยบายด้วยเทคนิค propensity score matching   

(46) วิกฤตการณ์ของการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณและแบบผสมในวงการศึกษาไทย   

 <<<< ลงทะเบียนเข้าร่วมงานภาคการประชุมได้ที่นี่ >>>>

 

 

 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ 2556 โดย ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900